Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Vakantiewoning Epicerie de Marie (hierna “wij”) met adres Schans 14, 2480 Dessel is eigenaar van de website epiceriedemarie.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van vakantiewoning Epicerie de Marie gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker

Vakantiewoning Epicerie de Marie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website epiceriedemarie.be (hierna: “de Website” of epiceriedemarie.be) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website epiceriedemarie.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over vakantiewoning Epicerie de Marie, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die vakantiewoning Epicerie de Marie verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden. Vakantiewoning Epicerie de Marie geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat vakantiewoning Epicerie de Marie gegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar vakantiewoning Epicerie de Marie mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Vakantiewoning Epicerie de Marie verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Reservatieaanvraag

Je e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam , adres, telefoonnummer, aantal personen, en boodschap.

Huurovereenkomst verblijf

Je naam, voornaam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer, bankrekeningnummer, aantal personen met naam-voornaam en geboortedata, aankomst- en vertrekdatum.

Betaling verblijf

Je voornaam, familienaam , bankrekeningnummer, en mededeling.

Reviews

Je boodschap, e-mailadres, voornaam, familienaam, score op ligging, score op hygiëne, score op onthaal, score op comfort, score op eten, reisgezelschap bij het plaatsen van een review op de Website.

Gegevens van medereizigers

We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, in zover ze informatie voor de aanvraag, boekingsovereenkomst, betaling, of review bevatten en met bovenstaande overeenstemmen. Als je deze persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

Reservatieaanvraag, huurovereenkomst verblijf, en betaling verblijf

Het boeken van een verblijf met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Reviews

Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van vakantiewoning Epicerie de Marie om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Registratie reizigers

KB van 27/07/2007 betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccomadatie.

Facebook buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om onze verwante Facebook-pagina te kunnen 'liken' of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Toelating voor verwerking

Als vakantiewoning Epicerie de Marie je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal vakantiewoning Epicerie de Marie jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen zouden kunnen doen.

Je rechten

Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die vakantiewoning Epicerie de Marie over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van vakantiewoning Epicerie de Marie verwijderd worden.

Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. Als je de informatie van vakantiewoning Epicerie de Marie niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven per e-mail (info@epiceriedemarie.be) of per brief (Schans 14, 2480 Dessel) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail. Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@epiceriedemarie.be, per post aan het adres Schans 14, 2480 Dessel of door gebruik te maken van het onderdeel Contact op de Website.

Recht om klacht in te dienen

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met vakantiewoning Epicerie de Marie via info@epiceriedemarie.be of via 0032 497 47 67 74. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen. Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze Website vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot gegevens

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen. We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. ontbijt). Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van vakantiewoning Epicerie de Marie.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018